Põhikiri

 

KINNITATUD Eesti Cavalier King Charles Spanielite Tõuühingu asutamislepingu sõlmimisega Tartus 12. aprillil 2003.a
 MUUDETUD Eesti Cavalier King Charles Spanielite Tõuühingu üldkoosolekul Paides 26.02.2011

SISUKORD
  1. ÜLDSÄTTED
  2. EESMÄRK JA TEGEVUSALAD
  3. LIIKMESKOND
  4. JUHTIMINE
  5. EESTI CAVALIER KING CHARLES SPANIELITE TÕUÜHINGU JUHATUS
  6. RAHALISED VAHENDID
  7. EESTI CAVALIER KING CHARLES SPANIELITE TÕUÜHINGU ARUANDLUS
  8. EESTI CAVALIER KING CHARLES SPANIELITE TÕUÜHINGU REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE


1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Cavalier King Charles Spanielite Tõuühing (edaspidi nimetatud ECKCS TÜ) on cavalier king charles spanjelite kasvatajate, omanike ja tõust huvitatute vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon Eesti Vabariigis.
1.2 Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Eesti Cavalier King Charles Spanjelite Tõuühing.
1.3
Mittetulundusühingu asukohaks on Pargi 6, Luunja, Tartumaa.
1.4
ECKCS TÜ suunab cavalier king charles spanjelite aretust ja kasvatust, organiseerib näitusi ja üritusi tõust huvitatutele.
1.5
ECKCS TÜ juhindub oma tegevuses Eesti seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ning Eesti Kennelliidu ja FCI normatiivaktidest.
1.6
ECKCS TÜ on juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarved ja sümboolika.
1.7
ECKCS TÜ omab õigust moodustada piirkondlikke allüksusi.
 

2. EESMÄRK JA TEGEVUSALAD

2.1 ECKCS TÜ eesmärgiks on cavalier king charles spanjelite omanike  ühendamine, harrastustegevuse korraldamine, erialaliste teadmiste levitamine ja süvendamine, cavalier king charles spanjelite tõu aretuse koordineerimine.
2.2 Tegevusalad:

2.2.1 cavalier king charles spanjelite aretuse koordineerimine ning kontroll;
2.2.2
cavalier king charles spanjelite  erinäituste, rühmanäituste, aretuskontrollide, seminaride, kursuste ja muude põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalike ürituste korraldamine;
2.2.3
cavalier king charles spanjelite aretajate ja aretusest huvitatud isikute esindamine Eesti Kennelliidus ja teistes esindamist nõudvates organisatsioonides.


3. LIIKMESKOND

3.1 ECKCS TÜ liikmeks võivad olla isikud, kes on esitanud sellekohase avalduse, tunnistavad ECKCS TÜ põhikirja ja on tasunud sisseastumis- ja liikmemaksu. Välisliikmeks saab olla Eestis mitteresideeriv füüsiline isik, kes maksab liikmemaksu ja kohustub järgima põhikirja. Välisliikmele ei kehti ECKCS TÜ aretusreeglid, kui ta ei tegele aretusega Eestis.
3.2
Liikme-  ja sisseastumismaksu suuruse otsustab üldkoosolek.
3.3
ECKCS TÜ liikmetel on õigus:

3.3.1 osa võtta kõigist ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
3.3.2
osaleda ja hääletada üldkoosolekul või volitada enda nimel hääletama vabalt valitud teovõimelist isikut. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri, mille liige on allkirjastanud kas füüsiliselt või virtuaalse allkirjaga. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile;
3.3.3
olla valitud juhtorganitesse;
3.3.4
õigus astuda ühingust välja, teatades sellest kirjalikult juhatusele;
3.3.5
saada  informatsiooni ECKCS TÜ tegevuse kohta, esitada juhtorganitele ettepanekuid ning arupärimisi ühingu tegevuse kohta.
3.4 ECKCS TÜ liige on kohustatud:
3.4.1 järgima ECKCS TÜ põhikirja ning täitma ECKCS TÜ juhtorganite otsuseid ja korraldusi;
3.4.2
tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.4.3
kasutama säästlikult ja sihtotstarbeliselt ECKCS TÜ vara;
3.4.4
edastama  ECKCS TÜ-le  enda kehtivad kontaktandmed, tagamaks TÜ teadete õigeaegset kohalejõudmist.
3.5 ECKCS TÜ liige võidakse TÜ-st välja arvata järgmistel juhtudel:
3.5.1 liikmemaksu võlgnevuse korral;
3.5.2
kui liige süstemaatiliselt ei täida ECKCS TÜ juhtorganite korraldusi või põhikirjast tulenevaid kohustusi;
3.5.3
kui ta on oma tegevuse või tegevusetusega kahjustanud oluliselt Eesti CKCS TÜ mainet või kaotanud teiste ühingu liikmete usalduse.

3.6 ECKCS TÜ liikme väljaheitmise küsimuse otsustab juhatus. Juhatuse otsuse peale võib edasi kaevata üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik. ECKCS TÜ juhatuse liikme väljaheitmise küsimust on pädev otsustama ainult üldkoosolek.
3.7
Liikmel, kes lahkub ECKCS TÜ-st või arvatakse ECKCS TÜ-st välja ei ole mingit õigust ECKCS TÜ varale ja talle ei tagastata sisseastumis- ja liikmemaksu.
3.8
Väljaarvatud liikmele tuleb väljaarvamisest ja selle põhjustest teatada kirjalikult ja viivitamata.


4. JUHTIMINE

4.1 ECKCS TÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele ECKCS TÜ juhatuse otsuse alusel.
4.2
Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma kui ühingu huvid seda nõuavad, või kui üldkoosoleku kokkukutsumist taotleb kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemasti 1/10 tõuühingu liikmetest, kuid mitte harvem kui vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku toimumisest peab teatama ette vähemalt 14 päeva jooksul.  Juhatus teavitab üldkoosoleku toimumise teates liikmeid üldkoosoleku aja ja koha suhtes ning avaldab koosoleku päevakorra. Üldkoosoleku kutse saadetakse liikmetele e-maili teel ja avaldatakse tõuühingu kodulehel. Üldkoosoleku päevakorra koostab juhatus. Päevakorra muudatustest teavitatakse samal viisil ja  vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist . Päevakorramuudatusi on võimalik sisse viia kui seda nõuab vähemalt 1/5  ECKCS TÜ liikmetest või vähemalt 6 liiget, kui liikmete arv langeb alla 30.
4.3
 Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või  1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, kus on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutusele tulevate küsimuste päevakord. Erakorraline koosolek tuleb läbi viia hiljemalt 30 päeva möödumisel nõudmise esitamisest.
4.4
  ECKCS TÜ üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega, v.a. käesoleva põhikirja punktides 4.5.1 ja 4.5.4, mille otsustamiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate häälteenamus.
4.5
Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki ECKCS TÜ tegevusega seotud küsimusi. Üldkoosoleku ainupädevuses on lahendada järgmisi  ECKCS TÜ tegevusega seotud küsimusi:

4.5.1 ECKCS TÜ põhikirja muutmine;
4.5.2
juhatuse liikmete arvu määramine, valimine  ja tagasikutsumine;
4.5.3
tõuühingu majandusaasta aruande ja tegevusplaani kinnitamine;
4.5.4
ECKCS TÜ  lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.5.5
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seadusega antud teiste organite pädevusse

4.6 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või läbi virtuaalse allkirja kõik tõuühingu liikmed.

 

5. ECKCS TÜ JUHATUS

5.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ECKCS TÜ tegevust juhatus.
5.2
ECKCS TÜ juhatus on 3 kuni 5 liikmeline ja valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liige peab vastama MTÜ-de seaduses sätestatud tingimustele ning juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik kandideerija nõusolek.
5.3
Juhatus tegutseb üldkoosolekult saadud volituste piires ning ta on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
5.4
Juhatus korraldab tõuühingu igapäevast tegevust.
5.5 Juhatuse pädevuses on:

5.5.1 ECKCS TÜ  liikmete  registri pidamine, liikmemaksude kogumine ja laekumise kontrollimine;
5.5.2
ECKCS TÜ asjaajamise ja raamatupidamise vastavuse tagamine kehtivatele seadustele ning headele tavadele;
5.5.3
koolitusseminaride, näituste ja muude ürituste korraldamine ning läbiviimine;
5.5.4
tõualase kirjanduse ja materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
5.5.5
kasvatus- ja aretustöö koordineerimine  ja seda puudutavate normide väljatöötamine ning täitmise jälgimine;
5.5.6
majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule;
5.5.7 üldkoosolekute kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
5.5.8 üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
5.5.9
iga juhatuse liige võib esindada tõuühingut, kaitsta tõuühingu huve ja sõlmida tõuühingu nimel lepinguid;
5.5.10
põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine ning käibevahendite seisu jälgimine;
5.5.11
muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse ning on antud juhatuse pädevusse.

5.6 Juhatuse liikmeid võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda.
5.7 Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
5.8
Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad üle poole selle liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.9 
ECKCS TÜ juhatus töötab ühiskondlikel alustel vastutades oma tegevuse eest vastavalt EV seadusandlusele ja üldkoosoleku ees.

 

6. RAHALISED VAHENDID

6.1 Rahalised vahendid moodustavad:

6.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksud;
6.1.2 tulu näitustest, kursustest, eriala kirjanduse realiseerimisest, reklaamist, koerapidajatele osutatavatest teenustest;
6.1.3 sihtlaekumised sponsoritelt;
6.1.4 annetustest, kingitustest ja lepingulisest tegevustest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel.

6.2 Rahalisi vahendeid kasutatakse:

6.2.1 kohustuslikeks makseteks;
6.2.2 materiaalsete kulutuste katteks;
6.2.3 teenuste eest tasumiseks;
6.2.4 töötasu maksmiseks.

7. ECKCS TÜ ARUANDLUS

7.1 ECKCS TÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta.
7.2
ECKCS TÜ teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ning esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruandeid pädevatele riigiorganitele ja võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist.
7.3
pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.


8. ECKCS TÜ REORGANISEERIMINE JA LIKVIDEERIMINE

8.1 ECKCS TÜ on asutatud määramata tähtajaga.
8.2
ECKCS TÜ reorganiseeritakse või likvideeritakse juhul, kui liikmete arv on kahanenud alla kahe liikme või üldkoosoleku otsuse alusel 2/3 liikmete häälteenamusega.  
8.3
Peale üldkoosoleku otsust Tõuühingu likvideerimise kohta likvideeritakse ECKCS TÜ vastavalt mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korrale.
8.4
Tõuühingu arhiiv antakse üle kas EKL-i või õigusjärglasele.

...tagasi/ back